Hoppa till innehåll
Etusivu » Integritetspolicy

Integritetspolicy

Detta är en redogörelse för behandlingen av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016).

Styrenhet

Östman Group Oy Ab FO-nummer: 2789342-7

adress: Törmäniityntie 15 C 36 , 02710 ESPOO

p. 0503440512

e-post: info@ostmangroup.fi

Kontakter i frågor som rör dataskydd

Kevin Östman p. 0503440512

e-post: kevin.ostman@ostmangroup.fi

I alla frågor som rör behandling av personuppgifter och i situationer där den registrerade vill utöva sina rättigheter uppmanas han eller hon att kontakta den kontaktperson som anges ovan.

Skäl för och ändamål med behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är:

 • Den registrerades samtycke till behandling av personuppgifter
 • Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse baserat på kundrelationen mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige

Syftet med behandlingen av personuppgifter är bl.a. fakturering och leverans av beställda produkter.

Personuppgifter som behandlas

Den personuppgiftsansvarige samlar endast in personuppgifter från registrerade som är relevanta och nödvändiga för de användningsändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

Följande information om registrerade personer behandlas:

 • Förnamn och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Lagringstid för uppgifter

Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter i 6 månader. I slutet av denna period kommer den personuppgiftsansvarige att radera eller anonymisera uppgifterna inom 6 månader i enlighet med sina raderingsprocesser.

Den personuppgiftsansvarige kan vara skyldig att behandla vissa personuppgifter i registret under längre tid än vad som anges ovan för att uppfylla krav i lag eller förordning.

Den registrerades rättigheter

Rätt till tillgång till personuppgifter

Den registrerade har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som rör honom eller henne behandlas och, om så är fallet, att få en kopia av sina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Den registrerade har rätt att begära att felaktiga eller inkorrekta personuppgifter om honom eller henne korrigeras. Den registrerade har också rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade genom att tillhandahålla nödvändig ytterligare information.

Rätt till radering

Den registrerade har rätt att begära radering av personuppgifter som rör honom eller henne om.

 1. personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in;
 • den registrerade återkallar det samtycke som behandlingen av personuppgifterna grundades på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen, eller
 • personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne om.

 1. Den registrerade bestrider att hans eller hennes personuppgifter är korrekta;
 • behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av sina personuppgifter och i stället begär begränsning av deras användning, eller
 • den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål för vilka de ursprungligen behandlades, men den registrerade behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att invända

Den registrerade har rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation, invända mot behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne.

Den personuppgiftsansvarige ska inte längre behandla den registrerades personuppgifter, om inte den personuppgiftsansvarige kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne för sådan marknadsföring, inklusive.

profilering när den är relaterad till sådan direktmarknadsföring.

Rätt att återkalla samtycke

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket.

Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Den registrerade har rätt att få ut personuppgifter som rör honom eller henne och som tillhandahållits av honom eller henne i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Den nationella tillsynsmyndigheten för personuppgiftsfrågor är ombudsmannen för dataskydd, som är knuten till justitieministeriet. Du har rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot gällande lagstiftning.